Esikoulun Opetussuunnitelma 

Esikoulussamme noudatetaan kansallista esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetus nojaa vahvasti Reggio Emilia –pedagogiikkaan, johon keskeiset arvomme pohjautuvat. Esi- ja perusopetus luovat pohjan lapsen kehitykselle ja elämänmittaiselle oppimiselle. Esiopetus perustuu käsitykselle lapsuuden itsearvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.  Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lapsilla on oikeus rakentaa käsitystään maailmasta omien kokemustensa ja lähtökohtiensa mukaisesti. 

Periaate 

Suomessa esiopetus noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja niiden pohjalta huomioidaan kestävän kehityksen eri osa-alueet: ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys. 

Oppimiskäsitys 

 Esiopetuksen opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset omaksuvat tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita. Lapset oppivat esikouluopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja luova toiminta edistävät oppimista. Laaja-alaisen oppimisen osa-alueet tukevat lasten valmiutta elinikäiseen oppimiseen ja luovat pohjaa kestävän elämäntavan omaksumiselle. 

Esikoulun opetussuunnitelman avulla päiväkotimme opettajat pyrkivät kehittämään lapsia seuraavilla osa-alueilla: 

  • Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus – Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään ja ymmärtämään muita. He oppivat itsehillintää ja vuorovaikutustaitoja toimimalla yhdessä muiden kanssa. 
  •  Ajattelun ja oppimisen taitoja kehitetään vuorovaikutuksessa aktiviteettien ja projektien avulla. Lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä tuetaan draamatoiminnan, musiikin, laulujen ja lorujen avulla. Erilaiset pelit, leikit ja kokemusten jakaminen kehittävät kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja.  Reggio Emilia –pedagogiikan mukaisesti lapset ovat tärkeitä tiedon rakentajia. Opettajamme rohkaisevat lapsia dokumentoimaan, keskustelemaan ja arvioimaan oppimismenetelmiä.  
  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu – Päiväkotimme ovat monikulttuurisia, ja lapset oppivat päivittäin muista   kulttuureista. Juhlistamme läpi vuoden eri kulttuurien juhlapyhiä, ja kuulemme mielellämme sekä lapsilta että vanhemmilta eri maiden perinteistä. Retkillämme lapsilla on mahdollisuus tutustua läheisesti erilaisiin perinteisiin ja juhlallisuuksiin. Lapsia kohdellaa arvostavasti, ja heitä ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.

Eläköön joulua yhdessä

  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot – Esiopetuksessa lapsia ohjataan huolehtimaan itsestään, toisista, omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä. Huomioita kiinnitetään monipuoliseen liikuntaan lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edellytyksenä. Lapsia rohkaistaan kiipeilemään ja luistelemaan. Tanssin avulla lasten avaruudellinen hahmotuskyky kehittyy. 
  • Monilukutaito  – Monilukutaito liittyy kiinteästi kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Esikoululaiset osallistuvat säännöllisesti JollyPhonic (fonetiikka) tunneille, joilla he oppivat ilmaisemaan itseään kirjainten ja sanojen avulla. Matemaattisia taitoja vahvistetaan helmitaulujen avulla. Tekstinymmärtämisen oppimiseen käytetään helppoja lukutehtäviä. Kuvallista ilmaisua harjoitetaan taide- ja käsityötunneilla. Konserteissamme lapset saavat mahdollisuuden ilmaista itseään tanssin ja draaman keinoin. 
  • Tietotekniikka  – Päiväkodeissamme lapset tutustuvat tietotekniikkaan rakentavalla tavalla. 
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen –Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Lapsen opettaja järjestää tapaamisen vanhempien kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Arvojemme mukaisesti jokaisen lapsen mielipidettä kuunnellaan ja kunnioitetaan.