REGGIO EMILIA –LÄHESTYMISTAPA

Carousel päiväkodin toiminta ottaa vaikutteita Reggio Emilia –lähestymistavasta. Pohjois-Italiassa sijaitseva Reggio Emilian kaupunki on maailmankuulu edistyksellisestä ja ensiluokkaisesta varhaiskasvatuksesta. Reggio Emilia –filosofia tarjoaa korkealuokkaisia kokemuksia lapsille ja pohjautuu arvoihin, joihin toimintamme ja arvomme nojaavat. Päivittäisessä toiminnassamme huomioidaan Reggio Emilia –filosofian  pääperiaatteet: 

Jokaisessa lapsessa on potentiaalia 

 ”Lapsi on täynnä mahdollisuuksia, vahva, vaikutusvaltainen, kyvykäs ja ennen kaikkea yhteydessä vanhempiin ja muihin lapsiin.” -Loris Malaguzzi Syntymästä lähtien lapsella on tarve ja oikeus kommunikoida ja toimia yhteisön jäsenenä. Energia ja uteliaisuus auttavat lasta oppimaan. 

Lapsi viestii 

Lapsella on oikeus esittää toiveensa, ja lapsen mielipiteet tulee ottaa huomioon. Lapsella tulee olla mahdollisuus ilmaista ajatuksiaan monin symbolisin keinoin: sanoin, liikkeen avulla, piirtämällä, maalaamalla, rakentamalla, muovaamalla, varjoleikein, kollaasien ja draaman avulla, musiikin (”sata kieltä”). Hyödyntämällä erilaisia viestimiä lapset tutkivat ja oppivat sekä esittämään että yhdistämään ajatuksiaan monin eri tavoin. Koska hoitolapsemme edustavat monia eri kulttuureja, voi yhteisen kielen löytämiseen mennä hetki. Kuuntelemme lapsen sataa eri kieltä, jotta jokainen lapsi tuntisi kuuluvansa joukkoon. Kunnioitamme jokaisen lapsen yksilöllisiä mielipiteitä ja näkemyksiä. 

 Opettajat ovat yhteistyökumppaneita, hoivaajia ja ohjaajia 

 Opettajat auttavat lapsia tutkimaan eri teemoja sekä lyhyen- että pitkäntähtäimen projekteissa ja kannustavat lapsia oivaltamaa ja ratkaisemaan ongelmia. Reggio Emilia –ajattelussa faktatieto ei ole projektin päämäärä. Tärkeämpää on pysyä avoimena erilaisille mahdollisuuksille. Ymmärtääkseen lasten ajatuksia ja työskentelytapoja opettajat havainnoivat ja kuuntelevat lapsia tarkkaan. Jälkeenpäin opettajat keskustelevat toistensa kanssa siitä, mitä on nähty ja kuinka lasten oppimisen tukemista voidaan jatkossa edistää. 

 Dokumentointi oppimisen välineenä 

 Dokumentointi on Reggio Emilia –pedagogiikan keskeinen työväline.  Opettajien tekemät havainnot käsitellään ryhmissä ja huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Dokumentoinnin avulla lapsilla, opettajilla ja vanhemmilla on mahdollisuus pohtia opittua ja olla osallisena oppimisprosessissa. Lapset ja aikuiset reflektoivat oppimaansa lasten sanoihin ja dialogeihin pohjautuvien muistiinpanojen, valokuvien, videoiden, havaintojen ja piirustusten avulla. 

 Perheet yhteistyökumppaneina 

 Perheillä on aktiivinen rooli lapsen oppimisprosessissa. Vanhempia rohkaistaan ottamaan kantaa ja jakamaan kokemuksiaan lapsensa oppimisprosessiin liittyen. Dokumentoinnin ja keskustelujen avulla vanhemmat saavat laajan käsityksen päiväkotiemme toiminnasta ja tapahtumista. 

 Esittävät taiteet 

 Reggiolaisessa pedagogiikassa hyödynnetään useita eri esittävien taiteiden lajeja. Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan kiinnostuksenkohteitaan ja kokemaan maailma piirtämisen, maalaamisen, kirjoittamisen, muovailun, draaman, tanssin ja rakennelmien avulla. Taiteissa korostetaan oppimisprosessia, ei ainoastaan syntynyttä lopputulosta. ”Tehtävämme, luovuuden suhteen, on auttaa lasta kiipeämään ylös omaa vuortaan, niin korkealla kuin mahdollista.” -Loris Malaguzzi 

Reggio Emilia –lähestymistavan kehittäjän, Loris Malaguzzin (1920-1994) mukaan lapsi tulkitsee maailmaa, ilmaisee ajatuksiaan ja teorioitaan useilla eri tavoilla. Runossaan, ”On sata kieltä”, hän kehottaa aikuisia huomaamaan ja arvostamaan erilaisia ilmaisu- ja kommunikointitapoja.  Runo sisältää reggiolaisuuden ydinajatukset, joihin jokaisen toimipisteemme toiminta perustuu. 

 ON SATA KIELTÄ 

Lapsi on tehty sadasta. 

Lapsella on sata kieltä, 

sata kättä, sata ajatusta, 

sata tapaa ajatella, 

leikkiä, puhua, 

sata, yhä vain sata tapaa 

kuunnella, ihmetellä, rakastaa; 

sata riemua, 

laulun, oivalluksen riemua, 

sata maailmaa löydettäväksi, 

sata keksittäväksi, sata 

uneksittavaksi. 

Lapsella on sata kieltä 

(ja taas sata ja taas sata), 

mutta häneltä ryövätään 

yhdeksänkymmentä yhdeksän. 

Koulu ja kulttuuri 

leikkaavat pään irti ruumiista. 

Hänelle sanotaan: 

ajattele vailla käsiä, 

toimi vailla päätä! 

Kuuntele, älä puhu! 

Ymmärrä, älä iloitse! 

Rakasta ja ylläty, mutta vain 

pääsiäisenä ja jouluna! 

Häntä käsketään löytämään 

vain se maailma joka jo on – 

ja häneltä viedään 

yhdeksänkymmentä yhdeksän 

maailmaa sadasta. 

Häntä opetetaan: 

leikki ja työ, 

todellinen ja kuviteltu, 

tiede ja fantasia, 

taivas ja maa, 

järki ja unelmat 

ovat aivan eri asioita. 

Kaiken kaikkiaan: 

hänelle sanotaan, että 

sataa ei ole. 

Mutta lapsi vastaa: 

sata on, kuitenkin 

se on. 

Loris Malaguzzi 

Suom. Kari Rydman