ARVOT 

 Tarjoamme lapsille korkealuokkaisia kokemuksia, jotka pohjautuvat Carousel päiväkodin keskeisiin arvoihin: 

 YHDESSÄ OPPIMINEN 

 Lapsia kannustetaan kehittämään omia teorioitaan maailmasta ja sen toiminnasta. Lapset oppivat tutkailemaan havaintojaan ja ajatuksiaan ryhmässä. Lapset ovat tasa-arvoisia ryhmän jäseniä ja tiedon kerääjiä. He oppivat yhteistyössä muiden lasten ja aikuisten kanssa. 

Työskennellessään mielenkiintoisen projektin parissa eteen tulee luonnollisesti kysymyksiä ja ongelmia, joihin lapset haluavat saada vastauksia ja löytää ratkaisuja. 

 IHASTUTTAVA PÄIVÄKOTI 

 Tavoitteenamme on, että päiväkotimme koetaan ihastuttavaksi paikaksi, jossa lapset, opettaja ja vanhemmat tuntevat olonsa kotoisaksi ja onnelliseksi. 

 OPPIMISEN TALTIOINTI /DOKUMENTOINTI 

 Haluamme lasten oppimisprosessin, mitä ja miten he oppivat, olevan mahdollisimman näkyvä. Oppimisen tarkkailu ja dokumentointi ovat meille tärkeitä. 

Itse oppimisprosessi on projektia ja sen lopputulosta tärkeämpi. 

 LASTEN MIELENKIINNONKOHTEIDEN JA HUOLIEN HAVAINNOINTI 

 Havainnoinnin ja dokumentoinnin pohjalta ohjaamme lapsia ja laajennamme heidän mahdollisuuksiaan oppia uutta. Lapset etsivät jatkuvasti merkityksiä, ja tämän luonnollisen merkityksen etsimisen kautta he hahmottavat maailmaa. Lapset toimivat aktiivisina osallistujina oppimisprosessissa ja prosessoivat oppimaansa yhdessä aikuisten ja muiden lasten kanssa. Ryhmässä käytävät keskustelut avartavat lasten ajatusmaailmaa, ja he oppivat kunnioittamaan kanssaihmisten erilaisia näkökantoja ja mielipiteitä. 

 OPPIMISPROSESSIN YMMÄRTÄMINEN 

 Lapset oppivat yhdessä aikuisten kanssa. Ryhmätyöskentelyssä kaikki oppivat toisiltaan.  Lapset ja aikuiset reflektoivat oppimaansa lasten sanojen ja dialogien pohjalta tehtyjen muistiinpanojen, valokuvien, videoiden, havaintojen ja piirustusten avulla. Dokumentoinnin avulla lapsilla, opettajilla ja vanhemmilla on mahdollisuus pohtia opittua ja olla osallisena oppimisprosessissa. 

 ITSETUNTO, TURVALLISUUS JA ITSEVARMUUS 

 Positiivisen minä-kuvan ja hyvän itsetunnon omaava lapsi uskaltaa tarttua tilaisuuksiin, kommunikoi selkeästi ja uskaltaa tutkia ympäröivää maailmaa rohkeasti. Lapsi kasvaa itsevarmaksi oppijaksi turvallisessa ilmapiirissä.  

Jokainen lapsi ja aikuinen saa tuntea, että hänen ajattelunsa, sanomisensa, tekemisensä ja päättelynsä on vakavasti otettava ja dokumentoinnin arvoista. 

 LEIKKI JA PROJEKTIT OPPIMISEN VÄLINEINÄ 

 Opettajat mahdollistavat oppimisen aktivoimalla lapsia, käynnistämällä projekteja   ja tarjoamalla heille moninaisia välineitä, joiden avulla lapset voivat löytää omiin oppimistyyleihinsä sopivia menetelmiä. Kannustamme lapsia tutkimaan ja havainnoimaan. 

 LASTEN KUULEMINEN 

 Kuuntelemme tarkkaan lasten mielipiteitä. Lapsia kuulemalla saamme arvokasta tietoa, ja opimme ymmärtämään heidän tapaansa hahmottaa maailmaa. 

Kuuntelemme lasten sataa eri kieltä, sanallista ja sanatonta ilmaisua, ja pyrimme arvostamaan erilaisia ilmaisun ja kommunikoinnin keinoja.